Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -

Tematyka: Regulamin Utrzymania Czystości, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Marlena Walas, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (m.walas@um.sosnowiec.pl)

Raport z przeprowadzonych konsultacji: 
Na platformie konsultacji społecznych wpłynął jeden wniosek w sprawie ustawienia kilku koszy na psie odchody w miejscach publicznych. 

Odnosząc się do ww. wniosku stwierdzono, że obowiązkiem właściciela jest sprzątanie po swoim psie, niezależnie od tego czy na danym terenie znajdują się kosze na psie odchody. Obecnie nie potrzeba do tego specjalistycznych koszy ulicznych lub do pojemników na "Odpady mokre". Nadmieniam, że posiadacz psa powinien we własnym zakresie zaopatrywać się w specjalne woreczki na psie odchody. W celu poprawy stanu sanitarno-porządkowego i estetyki terenów zielonych, Gmina zapewnia czystość na nieruchomościach stanowiących jej własność między innymi poprzez wyposażenie parków, skwerów czy pasów dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych w kosze na śmieci. Mając na uwadze powyższe nie ma konieczności ustawienia dodatkowo koszy na psie odchody. Jednocześnie wyjaśniam, że ustawienie kilku koszy na psie odchody nie zaspokoi oczekiwań mieszkańców, a wyposażenie całego miasta poprzez zakup i montaż tych elementów małęj architektury pochłonęłoby znaczne środki finansowe.
Pełny raport możecie Państwo zobaczyć w załączonych plikach. 

 

Szanowni mieszkańcy,
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag dotyczących zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca w zakresie Rozdziału 6.

Uchwała Nr 53/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego 2015r.:

„§ 19.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
4) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych.”

Zapisy obecnie obowiązującej Uchwały uzupełnia się o dodatkowy zapis w brzmieniu: „W celu realizacji tego obowiązku osoba wyprowadzająca psa w miejscach publicznych winna posiadać torebkę lub urządzenie do zbierania odchodów”.