Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Rewitalizacja obiektów „Muszelka” oraz MDK w dzielnicy Kazimierz w Sosnowcu na cele społeczne

Data rozpoczęcia: 06/03/2017, data zakończenia: 20/03/2017

Tematyka: Rewitalizacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Przemysław Krzysik, Wydział Funduszy Zwenętrznych i Współpracy, tel. 32 296 08 41 (pkrzysik@um.sosnowiec.pl)

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z RAPORTEM PONIŻEJ.

 

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie działań z zakresu rewitalizacji społecznej i przebudowę na ten cel infrastruktury Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” przy ul. Głównej 19 oraz zaplecza muszli koncertowej amfiteatru w parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu. Powstaną pomieszczenia do prowadzenia warsztatów dla osób wykluczonych społecznie i na potrzeby funkcjonowania spółdzielni socjalnej, która prowadzić będzie szkolenia i pielęgnować tereny zielone wraz z otaczającą infrastrukturą. W obiektach  realizowany będzie program integrujący mieszkańców, promujący spójność społeczną oraz aktywizujący zawodowo osoby bezrobotne i wykluczone. Prowadzone też będą zajęcia edukacyjne oraz opiekuńcze dla dzieci i młodzieży. Przewiduje się również utwardzenie terenu przy stawie „Leśna”, gdzie powstanie przestrzeń do wędkowania dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dla ww. projektu Gmina Sosnowiec ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Podziałania 10.3.1  Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego ,Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ankiety dotyczące opinii społecznej na temat planowanej rewitalizacji można wypełniać w dniach od 6 marca 2017 r. do 20 marca 2017 r. w Biurze Obsługi Interesantów przy Al. Zwycięstwa 20 w Sosnowcu (parter) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego, a także w siedzibie Miejskiego Domu Kultury „Kazimierz” przy ul. Głównej 19 w Sosnowcu, w godzinach pracy instytucji.