Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społeczności lokalnej

Data rozpoczęcia: 06/03/2017, data zakończenia: 20/03/2017

Tematyka: Rewitalizacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Przemysław Krzysik, Wydział Funduszy Zwenętrznych i Współpracy, tel. 32 296 08 41 (pkrzysik@um.sosnowiec.pl)

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z RAPORTEM PONIŻEJ.

 

Do 20 marca 2017 r. mogą wyrazić Państwo swoją opinię w sprawie realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja osiedla Juliusz poprzez adaptację budynku przy ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społeczności lokalnej”.
Przedmiotem projektu jest adaptacja (przebudowa) budynku przy ulicy Czołgistów 5 w Sosnowcu na centrum aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmuje: wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, montaż windy towarowej i osobowej, przeprowadzenie robót brukarskich, remont dachu, wymianę instalacji odgromowej, wymianę obróbek blacharskich oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.


W wyniku realizacji inwestycji stworzone zostaną warunki infrastrukturalne do:
•    zapewnienia dostępu do usług opiekuńczych dla 25 dzieci do 3 lat,
•    stworzenia Klubu dla Dzieci i Młodzieży – Centrum Aktywizacji osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem albo wykluczeniem społecznym w wieku do lat 17.


Dla ww. projektu Gmina Sosnowiec  planuje pozyskać dofinansowanie z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna;  Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych (w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).


Ankiety dotyczące realizacji ww. projektu można wypełnić w dniach od 6 marca 2017 r. do 20 marca 2017 r. w Biurze Obsługi Interesantów przy Al. Zwycięstwa 20 w Sosnowcu, na parterze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.