Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Maczki.

Data rozpoczęcia: 23/03/2017, data zakończenia: 30/06/2017

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-23/25 (konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl)

OGŁOSZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu uchwały nr 408/XXXIV/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – pokój 503 E (IV piętro gmachu Ratusza).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

            Wnioski do planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w terminie do dnia 9 czerwca 2017 r.:

  1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego – pokój 503 E (IV piętro gmachu Ratusza)
  2. korespondecyjnie - na adres Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

UWAGA!

Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia anonimowej ankiety on-line, dotyczącej problemów, pomysłów i potrzeb w zakresie zagospodarowania obszaru dzielnicy Maczki.

link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesICn8RESnUBWz0HCce_BDndMMIgukw9aZK9ocuQbBQai3Tg/viewform?usp=sf_link

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.

II ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PROCEDURĄ SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIELNICY MACZKI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PROCEDURĄ SPORZĄDZANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIELNICY MACZKI.

Do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki” przystąpiono w sierpniu 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr 408/XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2016 r., inicjującą przystąpienie do sporządzania tego planu miejscowego.

We wrześniu 2016 r. odbyła się wizja lokalna, której następstwem były warsztaty diagnostyczne oraz spotkanie planistyczne. Na postawie powyższych działań, określono podstawowe cele sporządzania dokumentu planistycznego:

  • zmiana funkcji terenów wokół dworca kolejowego – nie tylko obsługa podróżnych, ale także nauka i dydaktyka – życie studenckie wygeneruje nowe usługi,
  • wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę jednorodzinną oraz ustalenie odpowiednich zasad kształtowania nowej zabudowy, nawiązującej architekturą i układem do tradycji kolejowych,
  • ustalenie zasad kształtowania terenów rekreacyjnych oraz przestrzeni publicznych – miejsc spotkań lokalnej społeczności oraz miejsc przeznaczonych do obchodów uroczystości dzielnicowych o charakterze historycznym i patriotycznym.

ZAPLANUJ MACZKI RAZEM Z NAMI !

Od 23 marca do czerwca 2017r. będą trwały KONSULTACJE SPOŁECZNE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIELNICY MACZKI

Całość konsultacji przewidziana jest na kilka etapów:

ETAP 1

co?             „badania w działaniu”

                interaktywne badania oparte na uczestnictwie młodzieży

po co?        diagnoza obszaru, poznanie zwyczajów, potrzeb oraz pomysłów

                użytkowników, wypracowanie wspólnej wizji rozwoju 

dla kogo?  uczniowie I i II klasy gimnazjum w roli „badaczy”

                członkowie lokalnej społeczności w roli ankietowanych

gdzie?      Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu

 

warsztat N°1 dla młodzieży

23.03.2017 godz. 12.40-14.20

Co to jest planowanie przestrzenne?

Kto, w jaki sposób, co konsultuje?

Sesja kreatywna - praca nad kwestionariuszem  badawczym.

 

warsztat N°2 dla młodzieży

28.03.2017 godz. 9.45-11.25

Warsztat badacza - niezbędnik

młodego ankietera.

Przygotowanie do wyjścia w teren.

 

Praca badawcza dla młodzieży i dorosłych

28.03.2017 - 12.04.2017

Uczniowie ankietują lokalną społeczność.

 

warsztat N°3 dla młodzieży

26.04.2017 godz. 12.40-14.20

Prezentacja wyników.

Konkurs z nagrodami.

 

Kolejne etapy wkrótce ...

05/2017  warsztaty Planning for Real 

06/2017  konsultacyjny piknik rodzinny

 

 

 

Koordynatorzy konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl

Anna Kłoszewska-Wanik  tel. 32/ 2960 567

Alicja Grabowska  tel. 32/ 2960 470

Kinga Kędracka     tel.  32/ 296 04 25

Izabela Piankowska  tel.  32/ 296 04 23