Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic A.Fredry i L.Szenwalda.

Data rozpoczęcia: 05/05/2017, data zakończenia: 22/05/2017

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-23/25 (konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl)

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie Wschodniej Obwodnicy GOP, ul. Aleksandra Fredry i ul. Lucjana Szenwalda

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu uchwały nr 572/XLIII/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie Wschodniej Obwodnicy GOP, ul. Aleksandra Fredry i ul. Lucjana Szenwalda

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego i do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – pokój 503 E (IV piętro gmachu Ratusza).

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii) w terminie do dnia 22 maja 2017 r.

 

Wnioski do planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do planu mogą być wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pracownia@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.

 

z up. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta

Krzysztof Haładus