Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zasady i warunki sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych.

Data rozpoczęcia: 12/07/2017, data zakończenia: 30/09/2017

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-23/25 (konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl)

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu uchwały nr 397/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Sosnowca projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Zainteresowani mieszkańcy mogą składać swoje uwagi pomysły i uwagi w wyżej wymienionym temacie do Wydziału Planowania Przestrzennego. 

Uwagi należy składać: 

  1. w formie pisemnej lub ustnie w Wydziale Planowania Przestrzennego – pokój 503 E (IV piętro gmachu Ratusza)
  2. korespondecyjnie - na adres Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres konsultacje.plan@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

W miesiącu wrześniu zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.