Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje uchwały ws. usług opiekuńczych

Data rozpoczęcia: 13/10/2017, data zakończenia: 20/10/2017

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Tomasz Sender

Prezydent Miasta Sosnowca

 

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami)

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 13 października 2017 r., a zakończenia na dzień 20 października 2017 r.
 2. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne,
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, w Dziale ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji - pokój nr 115, parter (poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, piątek w godz. 7.30 - 13.00)
 3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie przekazania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 189 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 lutego 2012 r.
 4. Uwagi i propozycje zmian należy składać do 20 października 2017 r. na adres poczty elektronicznej kancelaria@mopssosnowiec.pl lub osobiście:
  • w Dziale ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33,  pokój nr 115, parter (poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, piątek w godz. 7.30 - 13.00)
 5. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne.