Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016 - 2023".

Data rozpoczęcia: 04/12/2017, data zakończenia: 24/12/2017

Tematyka: Lokalny Program Rewitalizacji, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Grzegorz Sokół

Konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016 - 2023".

Do treści dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023” proponuje się dodać poniższe zapisy:

 

1.      Do rozdziału 7 w części dotyczącej podobszaru POGOŃ dopisać pkt 2 o treści:

„Rewitalizacja Szkoły Realnej w Sosnowcu – przestrzeń rozwoju i nowych możliwości (Maksimum Sp. z o. o. Holding S.K.A.)

Wartość projektu: 21 986 250,00 zł brutto

Okres realizacji: czerwiec 2019 – grudzień 2020

Miejsce realizacji projektu znajduje się w podobszarze Pogoń. Zakładanym efektem przedsięwzięcia będzie zminimalizowanie specyficznych problemów społecznych występujących w podobszarze rewitalizacji a także włączenie osób niepełnosprawnych w procesy integracji społecznej i życia ekonomicznego miasta poprzez szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych w obiekcie i otoczeniu oraz przewidywane zatrudnienie osób niepełnosprawnych.”

 

2.      Do rozdziału 7 w części dotyczącej CAŁE MIASTO dopisać pkt 11 o treści:

„Zrobimy to lepiej – oranżeria zmysłów (Gmina Sosnowiec, Zespół Szkół Specjalnych Nr 4)

Wartość projektu: 2 352 941,17 zł

Okres realizacji: wrzesień 2018 – wrzesień 2020

Miejsce realizacji projektu jest usytuowane w pobliżu podobszaru CENTRUM a zasięg oddziaływania obejmuje całe miasto. Celem projektu jest zwiększona aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie z obszaru miasta Sosnowca jako systemowego modelu rozwiązań, wypracowanego, przetestowanego oraz wdrożonego na podstawie doświadczeń.”

 

3.      Dopisać w tabeli nr 111 dodatkowe dwa wiersze wraz ze zmianą wartości kwot
w wierszu „suma”:

29.

Rewitalizacja Szkoły Realnej w Sosnowcu – przestrzeń rozwoju i nowych możliwości

Koszt całkowity:

21 986 250,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

8 580 000,00 zł (39%)

0,00 zł

30.

Zrobimy to lepiej – oranżeria zmysłów

2 352 941,17 zł

352 941,17 zł (15%)

2 000 000,00 zł (85%)

0,00 zł

0,00 zł

SUMA:

212.120.132,35

28.654.531,57

161.424.349,78

8.580.000,00

0,00

 

Koordynator konsultacji: Wydział Rozwoju i Przedsiębiorczości, Grzegorz Sokół, tel. 32 296-06-38, g.sokol@um.sosnowiec.pl 

Czas trwania konsultacji: 4.12.2017 r. - 24.12.2017 r.