Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań oraz miejscowego planu dla wschodniej i południowo-wschodniej części Sosnowca, w zakresie infrastruktury komunikacyjnej.

Data rozpoczęcia: 19/12/2017, data zakończenia: 31/12/2017

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

 

o przystąpieniu do sporządzenia

1.  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr 369/XXXI/2016 z dnia 19 maja 2016r. w zakresie kierunków rozwoju dotyczących infrastruktury komunikacyjnej;

2. zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej  nr 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r. w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury komunikacyjnej.

 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 i art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu

 

1. uchwały Nr 713/LVI/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr 369/XXXI/2016 z dnia 19 maja 2016r. w zakresie kierunków rozwoju dotyczących infrastruktury komunikacyjnej;

2. uchwały Nr 714/LVI/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej  nr 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005r. w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury komunikacyjnej.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego planu miejscowego i zmian planów miejscowych oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – pokój 503 E (IV piętro gmachu Ratusza).

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii) w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Wniosek do planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1.  w formie pisemnej;

2.  ustnie do protokołu;

3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pracownia@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.