Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Konstantynów, Środula, Zuzanna.

Data rozpoczęcia: 19/12/2017, data zakończenia: 31/12/2017

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

 

o przystąpieniu do sporządzenia

 

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Konstantynów", "Środula", "Zuzanna"

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu

1. uchwały Nr 654/LII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia o sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru "Konstantynów", "Środula", "Zuzanna"

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego planu miejscowego i zmian planów miejscowych oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – pokój 503 E (IV piętro gmachu Ratusza).

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii) w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Wniosek do planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.:

1.  w formie pisemnej;

2.  ustnie do protokołu;

3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pracownia@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.