Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego uchwałą Nr 218.

Data rozpoczęcia: 01/02/2018, data zakończenia: 07/03/2018

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

 

1.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Mariusza Zaruskiego;

2.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie ulic: mjr. Henryka Hubala-Dobrzańskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego i Gabrieli Zapolskiej;

3.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Bór Wschód” i rejonu ul. Grenadierów – etap I;

4.  zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, zatwierdzonego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 roku, w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami B.20 P,U(W) i B.21 P,U(W);

5.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Sosnowcu przy ulicy Małe Zagórze i ulicy gen. T. Bora-Komorowskiego;

6.  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego uchwałą Nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 roku, dla fragmentu terenu oznaczonego symbolem G.16 ZD.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości

zapoznania się z dokumentacją ww. projektów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (dotyczy pkt. 1, 2, 3, 5) i uzasadnieniem projektów miejscowych w dniach:

1.    projekty miejscowych planów oraz projekt zmiany planu miejscowego                         – pkt. 1-4 od 5-go stycznia 2018 r. do 25 stycznia 2018 r.

2.    projekt miejscowego planu oraz projekt zmiany planu miejscowego                             – pkt. 5-6 od 1-go lutego 2018 r. do 21 lutego 2018 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 20,

·     w holu przy pokoju 503E (IV piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,

·     w portierni głównej  – w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 10:00 do 12:00.

 

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowych planów oraz zmianami miejscowych planów, odbędą się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 dnia:

  1. 22 stycznia 2018 r. w godzinach 16.00  do 18.00 – w sali nr 221,
  2. 15 stycznia 2018 r. w godzinach 16.00  do 17.00 – w sali nr 221,
  3. 15 stycznia 2018 r. w godzinach 17.00  do 18.00 – w sali nr 221,
  4. 23 stycznia 2018 r. w godzinach 15.00 do 15.30 – w holu przy pokoju 503E (IV piętro),
  5. 12 luty 2018 r. w godzinach 16.00  do 18.00 – w sali nr 221,
  6. 19 luty 2018 r. w godzinach 16.00  do 17.00 – w sali nr 221.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

 

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej:

·      opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub

·      opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 z późniejszymi zmianami) lub

·      za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570)

do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie:

1.    projekty miejscowych planów oraz projekt zmiany planu miejscowego                          – pkt. 1-4 od 5 stycznia 2018 r. do 8 lutego 2018 r.

2.    projekt miejscowego planu oraz projekt zmiany planu miejscowego                             – pkt. 5-6 od 1 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r.

 

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Sosnowca na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie:

1.    projekty miejscowych planów – pkt. 1-3 od 5 stycznia 2018 r. do 8 lutego 2018 r.

2.    projekt miejscowego planu – pkt. 5 od 1 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.