Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Teatralnej.

Data rozpoczęcia: 11/04/2018, data zakończenia: 30/04/2018

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

 

o przystąpieniu do sporządzenia

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru przy ulicy Teatralnej,

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla północno-zachodniej części dzielnicy Milowice,

3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec – Północ etap I, zatwierdzonego uchwałą nr 350/XXX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 kwietnia 2016 roku, dla terenu oznaczonego symbolem S.15 Uo.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu

1. uchwały Nr 838/X/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru dla obszaru przy ulicy Teatralnej,

2. uchwały Nr 840/LX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla północno-zachodniej części dzielnicy Milowice,

3. uchwały Nr 654/LII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia o sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec – Północ etap I, zatwierdzonego uchwałą nr 350/XXX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 kwietnia 2016 roku, dla terenu oznaczonego symbolem S.15 Uo.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanych planów miejscowych i do zmiany planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – pokój 503 E (IV piętro gmachu Ratusza).

 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii) w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wniosek do planu lub zmiany planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.:

1.w formie pisemnej;

2.ustnie do protokołu;

3.za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pracownia@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.