Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Przekształcenie VI LO im J.Korczaka

Data rozpoczęcia: 13/04/2018, data zakończenia: 20/04/2018

Tematyka: Edukacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Edukacji, tel. 32/ 296-06-33

FORUM DLA TEMATU:
Przekształcenie VI LO im J.Korczaka (1 odpowiedzi)

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

zgodnie z Uchwałą nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa

w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu poprzez zmianę jego siedziby

 

 

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 13 kwietnia 2018 r., a zakończenia na dzień 20 kwietnia 2018 r.

 

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:

 

  • na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  www.bip.um.sosnowiec.pl , w zakładce „Konsultacje społeczne”
  • na platformie konsultacji społecznych  www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok.25 w godzinach: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-13.00

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

 

  • przekazania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii na adres poczty elektronicznej: wed.szkoly@um.sosnowiec.pl  lub osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu , ul. Małachowskiego 3, pok.25 w godzinach: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-13.00
  • wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na  stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu www.bip.um.sosnowiec.pl , w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na platformie konsultacji społecznych  www.konsultacje.sosnowiec.pl

 

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych sosnowieckie organizacje pozarządowe.