Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsch. i pd.-wsch. części gminy Sosnowiec.

Data rozpoczęcia: 30/04/2018, data zakończenia: 08/06/2018

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego, tel. 296-04-18

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

o wyłożeniu do publicznego wglądu

1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki;

2. projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury komunikacyjnej.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 i art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości

zapoznania się z dokumentacją projektów wymienionych w punktach 1 i 2

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki) i uzasadnieniami w dniach: od 30-go kwietnia 2018 r. do 26 maja 2018 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 20,

·     w holu przy pokoju 503E (IV piętro) – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu,

·     w portierni głównej  – w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 10:00 do 12:00.

Ponadto projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach:

·     12 maja  2018 r. w godzinach 11.00-13.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, w holu, ul. Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec,

·     19 maja 2018 r. w godzinach 11.00-14.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, w holu, ul. Skwerowa 21, 41-217 Sosnowiec w ramach warsztatów World Cafe,

·     26 maja 2018 r. w godzinach 9.00-11.00 w Miejskim Klubie "Maczki", ul. Krakowska 26 41-217 Sosnowiec w ramach dyskusji publicznej.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki odbędzie się dnia 26 maja 2018 r. w godzinach 9.00-11.00 w Miejskim Klubie "Maczki", ul. Krakowska 26, 41-217 Sosnowiec.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury komunikacyjnej odbędzie się dnia 21 maja 2018 r. w godzinach 16.00-17.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy al. Zwycięstwa 20 w holu przy pokoju 503E (IV piętro).

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej:

·      opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub

·      opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 z późniejszymi zmianami) lub

·      za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570)

do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.

 

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej części dzielnicy Maczki, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Sosnowca na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej nr 711/XLIII/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w zakresie ustaleń dotyczących infrastruktury komunikacyjnej