Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Program współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi

Data rozpoczęcia: 18/09/2018, data zakończenia: 24/09/2018

Tematyka: Organizacje pozarządowe, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Sosnowca

zgodnie z Uchwałą Nr 862/l.XIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących: Projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 18.09.2018 rok, a zakończenia 24.09.2018 rok.

2. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą na niżej wskazanych stronach internetowych:

  • konsultacje.sosnowiec.pl
  • www.sosnowiec.pl
  • www.bip.um.sosnowiec.pl
  • www.wsparcie.sosnowiec.pl

- w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 209, w godzinach:

poniedziałek,wtorek, czwartek- 7:30-15:30, środa 7:30-18:00 oraz piątek - 7.30-13.00.

3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

- przekazywania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii na adres poczty elektronicznej redakcja.scop@um.sosnowiec.pl lub osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 209.

4. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Miasta Sosnowca wskazanych w pkt. 2

Zapraszamy do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach!