Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Uchwała dot. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Data rozpoczęcia: 11/12/2018, data zakończenia: 17/12/2018

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Ogłasza: 

przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczącymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca.

 

§ 1
CEL KONSULTACJI

 

Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 

§ 2

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji będzie projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym prowadzonym przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

§ 3
CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

 

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 11.12.2018r., a zakończenia na dzień 17.12.2018r.   

 

§ 4
ZASIĘG TERYTORIALNY

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

 

§ 5
GRUPA DOCELOWA

Konsultacjami społecznymi zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca.

§ 6
FORMA PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  1. Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  2. Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl;
  3. składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w Punkcie konsultacyjnym Budynku Głównym Urzędu Miejskiego al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów;

§ 7
SPOSÓB POINFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

§ 8
SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

§ 9
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONSULTACJE

Przygotowanie konsultacji powierzam Pani Sabinie Stanek- Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej

 

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.