Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Podwyższenia kryterium dochodowego w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu"

Data rozpoczęcia: 22/01/2019, data zakończenia: 28/01/2019

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

 

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami)

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 22 stycznia 2019 r., a zakończenia na dzień 28 stycznia 2019 r.
 2. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne,
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, w Dziale ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji - pokój nr 115, parter (poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, piątek w godz. 7.30 - 13.00)
 3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie przekazania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 189 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 lutego 2012 r.
 4. Uwagi i propozycje zmian należy składać do 28 stycznia 2019 r. na adres poczty elektronicznej kancelaria@mopssosnowiec.pl lub osobiście:
  • w Dziale ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33,  pokój nr 115, parter (poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, piątek w godz. 7.30 - 13.00)
 5. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne.