Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. ..

Data rozpoczęcia: 23/01/2019, data zakończenia: 29/01/2019

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

 

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami)

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ze zmianami

 

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 23 stycznia 2019 r., a zakończenia na dzień 29 stycznia 2019 r.

2.      Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:

-   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne,

-   w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, w Dziale ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji - pokój nr 115, parter (poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, piątek w godz. 7.30 - 13.00)

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie przekazania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 189 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 lutego 2012 r.

4.      Uwagi i propozycje zmian należy składać do 29 stycznia 2019 r. na adres poczty elektronicznej kancelaria@mopssosnowiec.pl lub osobiście:

-   w Dziale ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33,  pokój nr 115, parter (poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, piątek w godz. 7.30 - 13.00)

5.      Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne.