Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Sosnowca, od dnia 1 września 2019 roku

Data rozpoczęcia: 13/05/2019, data zakończenia: 20/05/2019

Tematyka: Edukacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Edukacji

Prezydent Miasta Sosnowca

zgodnie z Uchwałą nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r.  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego               w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miejskiej w Sosnowcu  w sprawie:

  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta Sosnowca, od dnia 1 września 2019 roku,
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Sosnowca, od dnia 1 września 2019 roku

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień  13.05.2019 r.,  a zakończenie na dzień 20.05.2019 r.

Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą :

  • na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  www.bip.um.sosnowiec.pl , w zakładce „Konsultacje społeczne”
  • na stronie internetowej  www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 25 w godzinach: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30,              piątek 7.30-13.00

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

  • przekazania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii na adres poczty elektronicznej: edukacja@um.sosnowiec.pl  lub osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Sosnowcu , ul. Małachowskiego 3, pok. 25, w godzinach: poniedziałek 7.30-18.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-13.00
  • wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie, ich na  stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu www.bip.um.sosnowiec.pl, w zakładce „Konsultacje społeczne” na stronie internetowej  www.konsultacje.sosnowiec.pl

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.