Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Data rozpoczęcia: 04/12/2019, data zakończenia: 10/12/2019

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

 

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami)

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 525/XL/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ze zmianami

 

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 4 grudnia 2019 r., a zakończenia na dzień 10 grudnia 2019 r.

2.      Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:

         -   na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne,

         -   w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, w Dziale ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji - pokój nr 115, parter (poniedziałek w godz.                  7.30 – 18.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, piątek w godz. 7.30 - 13.00)

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie przekazania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 189                    Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 lutego 2012 r.

4.      Uwagi i propozycje zmian należy składać do 10 grudnia 2019 r. na adres poczty elektronicznej kancelaria@mopssosnowiec.pl lub osobiście:

          -   w Dziale ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33,  pokój nr 127, parter (poniedziałek w godz.                   7.30 – 18.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, piątek w godz. 7.30 - 13.00)

5.      Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec              www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne.