Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiana Uchwały Nr 800/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 10/01/2020, data zakończenia: 17/01/2020

Tematyka: Regulamin Utrzymania Czystości, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Zarządzenie

Prezydenta Miasta Sosnowca

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 800/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019r., poz. 506, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

 

Zarządzam:

§ 1
CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących: Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 800/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.

§ 2

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 800/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca w zakresie treści § 23 dotyczącego wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 3

CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 10.01.2020 r., a zakończenia na dzień 17.01.2020 r.

§ 4
ZASIĘG TERYTORIALNY

Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

§ 5
GRUPA DOCELOWA

Konsultacjami zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca.

§ 6
FORMA PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

  1. Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  2. Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl
  3. Składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynek usytuowanych w Punktach Konsultacyjnych: Budynek Główny Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek–czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 -13:00.)

§ 7
SPOSÓB POINFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW
O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.

§ 8
SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz  na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl