Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Pogoń Zachód” oraz obszaru położonego w rejonie ulic: Jedności, gen. L. Okulickiego i Niweckiej

Data rozpoczęcia: 04/03/2020, data zakończenia: 15/04/2020

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektzmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca:

1.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Pogoń Zachód” zatwierdzonego Uchwałą nr 908/LXVI/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w zakresie zapisów dotyczących terenu oznaczonego symbolem AA.20. UO;

2.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jedności, gen. L. Okulickiego i Niweckiej zatwierdzonego Uchwałą nr 957/LXX/2018 z dnia 25 października 2018 r.  w zakresie zapisów – w części tekstowej i graficznej – dotyczących terenu oznaczonego symbolem KK.35. MW.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu zmiany planów miejscowych

oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu zmiany planów wraz z uzasadnieniem w dniach:

od 12-go marca 2020 r. do 1-go kwietnia 2020 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

·         od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Mościckiego 14, pokój 117 i 118 (I piętro),

·         w soboty, niedziele i dni świąteczne w godzinach od 10:00 do 12:00 w portierni głównej, w budynku przy al. Zwycięstwa 20,

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca odbędzie się dnia 30-go marca 2020 r. w godzinach 17.00-18.00 w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 w sali 315 (III piętro).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planów wyłożonych do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15-go kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283)

zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca.

 

z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/ - / Jeremiasz Świerzawski