Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiana zapisów Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

Data rozpoczęcia: 19/05/2020, data zakończenia: 25/05/2020

Tematyka: Edukacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 713) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany zapisów Uchwały Nr  192/VIII/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 19.05.2020r., a zakończenia na dzień 25.05.2020 r.

2.      Materiały dostępne będą:

·         na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

·         w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

·         składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

·         składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl .

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie               internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl    

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl