Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Stypendia sportowe.

Data rozpoczęcia: 26/06/2020, data zakończenia: 03/07/2020

Tematyka: Kultura, sport i rekreacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

FORUM DLA TEMATU:
Stypendia sportowe. (1 odpowiedzi)

 

Prezydent Miasta Sosnowca

 

działając na podstawie Uchwały Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

ogłasza

konsultacje społeczne

dotyczące

projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca.

 

1.       Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 26 czerwca 2020 roku, a zakończenia – na dzień 3 lipca 2020 roku.

 

2.      Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:

a)      na niżej wymienionych stronach internetowych Miasta Sosnowca w zakładce: „Konsultacje społeczne”:    

  www.sosnowiec.pl,

  www.bip.um.sosnowiec.pl,

  www.konsultacje.sosnowiec.pl,

  www.wsparcie.sosnowiec.pl.

b)      w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (ulica 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

 

3.       Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie wskazanym w punkcie 1 na „Formularzu zgłoszenia opinii” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

4.       Opinie i uwagi zależy zgłaszać:

a)      osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (ulica 3 Maja 41,
41-200 Sosnowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) lub

b)      przesyłać na adres poczty elektronicznej: stypendia@mosir.sosnowiec.pl.

 

5.       Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych wskazanych w punkcie 2.