Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 27/07/2020, data zakończenia: 03/08/2020

Tematyka: Kultura, sport i rekreacja, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Prezydent Miasta Sosnowca

działając na podstawie Uchwały Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

ogłasza

konsultacje społeczne

dotyczące

projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie: ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca.

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 27 lipca 2020 roku, a zakończenia – na dzień 3 sierpnia 2020 roku.

 1. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:

  1. na niżej wymienionych stronach internetowych Miasta Sosnowca w zakładce: „Konsultacje społeczne”:

  2. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (ulica 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).

 2. Opinie i uwagi należy zgłaszać w terminie wskazanym w punkcie 1 na „Formularzu zgłoszenia opinii” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 3. Opinie i uwagi należy zgłaszać:

  1. osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu (ulica 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30) lub

  2. przesyłać na adres poczty elektronicznej: stypendia@mosir.sosnowiec.pl.

 4. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych wskazanych w punkcie 2.