Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Przystąpienie do sporządzenia trzech miejscowych planów oraz dwóch zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Data rozpoczęcia: 03/08/2020, data zakończenia: 15/09/2020

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

o przystąpieniu do sporządzenia:

1.   zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)  dla obszaru  „Sosnowiec Śródmieście” przyjętego Uchwałą nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 r. w zakresie terenu oznaczonego symbolem R.32UO;

2)  dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dęblińskiej, 3-go Maja, ks. Władysława Sedlaka, Stefana Żeromskiego  przyjętego Uchwałą nr  925/LXVII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w zakresie zapisów par. 9.,

2.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Zagórza w rejonie DK 94 oraz ulic Sokolskiej i ks. Jerzego Popiełuszki,

3.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla dzielnicy Niwka w obszarze ulic Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego
i Orląt Lwowskich,

4.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicą Orląt Lwowskich oraz granicą administracyjną miasta Mysłowice,

5.   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego Uchwałą Nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 roku w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami G.32 MW, G.KD13D, G.KD 16b X.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu

1.   Uchwały nr 482 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1)    dla obszaru  „Sosnowiec Śródmieście” przyjętego Uchwałą nr 886/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 r. w zakresie terenu oznaczonego symbolem R.32UO,

2)    dla obszaru położonego w rejonie ulic: Dęblińskiej, 3-go Maja, ks. Władysława Sedlaka, Stefana Żeromskiego  przyjętego Uchwałą nr  925/LXVII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w zakresie zapisów par. 9.,

2.   Uchwały nr 530 Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Zagórza w rejonie DK 94 oraz ulic Sokolskiej i ks. Jerzego Popiełuszki,

3.   Uchwały nr 531 Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla dzielnicy Niwka w obszarze ulic Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i Orląt Lwowskich,

4.   Uchwały nr 532 Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2020 r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicą Orląt Lwowskich oraz granicą administracyjną miasta Mysłowice,

5.   Uchwały nr 533 Rady Miejskiej z dnia 15 lipca 2020 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ul. gen. Władysława Andersa przyjętego Uchwałą Nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 roku w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami G.32 MW, G.KD13D, G.KD 16b X.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanych planów miejscowych i do zmian planów miejscowych oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – pokój 118 (I piętro budynek przy ul. Mościckiego 14).

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii) w terminie do 15 września 2020 r.

Wniosek do planu lub zmiany planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do 15 września 2020 r.

1.  w formie pisemnej;

2.  ustnie do protokołu;

3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pracownia@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.