Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Uchwała dot. prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Data rozpoczęcia: 14/08/2020, data zakończenia: 20/08/2020

Tematyka: Gospodarka odpadami, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r., poz. 713, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 401/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 14.08.2020 r., a zakończenia na dzień 20.08.2020 r.

2.      Materiały dostępne będą:

·         na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

·         w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

 

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

·         składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

·         składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl

·         składania opinii i uwag w formie pisemnej do skrzynki usytuowanej w: Budynek Urzędu Miejskiego przy ul. I. Mościckiego 14, na parterze w godzinach:

          poniedziałek 7:30-18:00, wtorek–czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 -13:00.

 

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

5.      Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl