Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Data rozpoczęcia: 24/09/2020, data zakończenia: 01/10/2020

Tematyka: Organizacje pozarządowe, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Sosnowca
 
zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 
ogłasza
przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących: Projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
 
 
  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 24.09.2020 roku, termin zakończenia na dzień 01.10.2020 roku.
  2. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą: 

a). na niżej wskazanych stronach internetowych Miasta Sosnowca w zakładce Konsultacje Społeczne:

  • www.sosnowiec.pl
  •  www.bip.um.sosnowiec.pl
  • www.wsparcie.sosnowiec.pl

b). ​w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 209, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30-15:30, środa 7:30-18:00 oraz piątek – 7.30-13.00.

      3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

a). przekazywania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii  na adres poczty elektronicznej scop@um.sosnowiec.pl

b). osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 209.

      4. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Miasta Sosnowca wskazanych w pkt. 2
 
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!