Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekty uchwał regulujących gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Data rozpoczęcia: 19/10/2020, data zakończenia: 25/10/2020

Tematyka: Gospodarka odpadami, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Ekologii i Gospodarowania Odpadami

Zarządzenie

Prezydenta Miasta Sosnowca

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał regulujących gminny system gospodarki odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

Zarządzam:

§ 1

CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących projektów uchwał w sprawie:

 • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca,
 • sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec,
 • określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec,
 • określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Sosnowiec,

regulujących gminny system gospodarki odpadami komunalnymi w Sosnowcu.

§ 2

PRZEDMIOT KONSULTACJI

Projekty uchwał określone w § 1, w związku z koniecznością dostosowania zapisów do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1579) oraz w związku ze zmianą od dnia 1 listopada 2020 r. wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

§ 3

CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 19 października 2020 r., a zakończenia na dzień 25 października 2020 r.

§ 4

ZASIĘG TERYTORIALNY

Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

§ 5

GRUPA DOCELOWA

Konsultacjami zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca.

§ 6

FORMA PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

 1. Składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
 2. Składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: m.filipiak@um.sosnowiec.pl

§ 7

SPOSÓB POINFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca, na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.

§ 8

SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

§ 9

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA KONSULTACJE

Przygotowanie konsultacji powierzam Pani Joannie Czapla – Naczelnikowi Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami.

§ 10

ZAŁĄCZNIKI

 1. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca - załącznik nr 1.
 2. Formularz opinii do projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca - załącznik nr 2.
 3. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca.
 4. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - załącznik nr 3.
 5. Formularz opinii do projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - załącznik nr 4.
 6. Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec – załącznik nr 5.
 8. Formularz opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec – załącznik nr 6.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec.
 10. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec – załącznik nr 7.opinii do projektu uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec – załącznik nr 8.
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sosnowiec.
 12. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Sosnowiec – załącznik nr 9.
 13. Formularz opinii do projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Sosnowiec– załącznik nr 10.
 14. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Sosnowiec.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.