Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021-2027.

Data rozpoczęcia: 06/11/2020, data zakończenia: 16/11/2020

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 545

 

Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021-2027

 

Działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 190 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Sosnowca (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2019 r. poz. 1895)

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021-2027.

§ 2.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021-2027 wraz ze stanowiącą załącznik Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021-2027.

§ 3.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 6 listopada 2020 r., a zakończenia na dzień 16 listopada 2020 r.

§ 4.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na terenie miasta Sosnowca.

§ 5.

Konsultacjami zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca.

§ 6.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:

  1. składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl;
  2. składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: kancelaria@mopssosnowiec.pl.

§ 7.

Informację o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.  

§ 8.

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl.  

§ 9.

Jako osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie procesu konsultacji wyznaczam panią Monikę Holewę – dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

§ 10.

  1. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Formularz zgłaszania opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Projekt uchwały w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021-2027 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.