Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.

Data rozpoczęcia: 03/12/2020, data zakończenia: 07/12/2020

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca
 
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz Uchwały nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)
 
Ogłasza:
 
Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
 
 
1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 03.12.2020 r., a zakończenia na dzień 07.12.2020 r.
 
2. Materiały dostępne będą:
  • na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  • składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl 
4. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
 
Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl