Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania planu przestrzennego w różnych częściach miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 08/03/2021, data zakończenia: 01/04/2021

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

o przystąpieniu do sporządzenia:

1.   zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Sosnowca, w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo--wschodniej części gminy Sosnowiec, przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r., obejmującego rejon obszaru poeksploatacyjnego CTL „Maczki-Bór” S.A. (pola „Bór-Zachód”) i ulicy Grenadierów, przyjętej uchwałą Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011 r.,  dla terenu oznaczonego symbolem Ba.13 P(E)/P,U,

2.   zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Bór-Wschód" i rejonu ulicy Grenedierów – I etap przyjętego Uchwałą Rady miejskiej z dnia 22 lutego 2018 r. nr 820/LIX/2018 w zakresie ustaleń dotyczących rzędnej rekultywowanego terenu,

3.   zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej nr 623L/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. dla terenów RR. 1ZP i RR. 2ZP,

4.   zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 587/XXXII/2020 dla północnej części Klimontowa oraz 612/XXXIV/2020 dla obszaru Ostrogórska-Zachód i dla obszaru przy ulicy Teatralnej w zakresie ustaleń dla terenów NN.30 MNn, NN.60 MN oraz dla terenów P.21cMW,U, P.42b ZI,

5.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wyznaczenia fragmentu przebiegu drogi relacji S1-Sławków,

6.   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie ulic Stanisława Mikołajczyka, gen. Władysława Andersa, Wojska Polskiego i Niweckiej

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247.),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu

1.   Uchwały nr 638/XXXV/2020 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Sosnowca, w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo--wschodniej części gminy Sosnowiec, przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r., obejmującego rejon obszaru poeksploatacyjnego CTL „Maczki-Bór” S.A. (pola „Bór-Zachód”) i ulicy Grenadierów, przyjętej uchwałą Nr 169/X/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 14 lipca 2011 r.,  dla terenu oznaczonego symbolem Ba.13 P(E)/P,U,

2.   Uchwały nr 669/XXXVIII/2021  Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Bór-Wschód" i rejonu ulicy Grenedierów – I etap przyjętego Uchwałą Rady miejskiej z dnia 22 lutego 2018 r. nr 820/LIX/2018 w zakresie ustaleń dotyczących rzędnej rekultywowanego terenu,

3.   Uchwały nr 668/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej nr 623L/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. dla terenów RR. 1ZP i RR. 2ZP,

4.   Uchwały nr 667/XXXVIII/2021  Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 587/XXXII/2020 dla północnej części Klimontowa oraz 612/XXXIV/2020 dla obszaru Ostrogórska-Zachód i dla obszaru przy ulicy Teatralnej w zakresie ustaleń dla terenów NN.30 MNn, NN.60 MN oraz dla terenów P.21cMW,U, P.42b ZI,

5.   Uchwały nr 666/XXXVIII/2021 Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wyznaczenia fragmentu przebiegu drogi relacji S1-Sławków,

6.   Uchwały nr 637/XXXV/2020 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru w rejonie ulic Stanisława Mikołajczyka, gen. Władysława Andersa, Wojska Polskiego i Niweckiej

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanych planów miejscowych i do zmian planów miejscowych oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – pokój 118 (I piętro budynek przy ul. Mościckiego 14).

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii) w terminie do 1 kwietnia 2021 r.

Wniosek do planu lub zmiany planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do 1 kwietnia 2021 r.

1.  w formie pisemnej;

2.  ustnie do protokołu;

3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pracownia@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.