Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec

Data rozpoczęcia: 26/03/2021, data zakończenia: 16/04/2021

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

o przystąpieniu do sporządzenia:

 

zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r.  dla terenu oznaczonego symbolem B.38 P(E)/ZN

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu

 

Uchwały nr …./XXXIX/2021 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec przyjętego uchwałą Nr 711/XLIII/05 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r.  dla terenu oznaczonego symbolem B.38 P(E)/ZN

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanej zmiany planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – pokój 118 (I piętro budynek przy ul. Mościckiego 14).

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii) w terminie do 16 kwietnia 2021 r.

Wniosek do zmiany planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do 16 kwietnia 2021 r.

1.  w formie pisemnej;

2.  ustnie do protokołu;

3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pracownia@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.

 

 

z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Michał Zastrzeżyński