Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Dodatek mieszkaniowy oraz wzór deklaracji o dochodach.

Data rozpoczęcia: 18/05/2021, data zakończenia: 25/05/2021

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

 

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami)

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 19.05.2021 r., a zakończenia na dzień 25.05.2021 r.
  2. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:
    • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne,
    • w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, w Dziale ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji - pokój nr 127, parter (poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, piątek w godz. 7.30 - 13.00)
  3. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie przekazania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 189 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 lutego 2012 r.
  4. Uwagi i propozycje zmian należy składać do 25.05.2021 r.
  5. na adres poczty elektronicznej kancelaria@mopssosnowiec.pl,
  6. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne.