Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w różnych obszarach miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 01/06/2021, data zakończenia: 21/06/2021

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszarów:


a)„KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”' „ZUZANNA” etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 635/XXXV/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., w zakresie ustaleń dla terenów: LL.105KP oraz LL.103 MNn;

b) „Pogoń Zachód”, zatwierdzonego Uchwałą nr 908/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 sierpnia 2018 r., w zakresie ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem AA.141 U.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu

 

uchwały nr 715/XLI/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszarów:

a)„KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”' „ZUZANNA” etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu nr 635/XXXV/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., w zakresie ustaleń dla terenów: LL.105KP oraz LL.103 MNn;

b) „Pogoń Zachód”, zatwierdzonego Uchwałą nr 908/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 6 sierpnia 2018 r., w zakresie ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem AA.141 U.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanej zmiany planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego – pokój 118 (I piętro budynek przy ul. Mościckiego 14).

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii) w terminie do 21 czerwca 2021 r.

Wniosek do zmiany planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do 21 czerwca 2021 r.

1.   w formie pisemnej;

2.   ustnie do protokołu;

3.   za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pracownia@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.