Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt uchwały dot. regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Sosnowca.

Data rozpoczęcia: 17/08/2021, data zakończenia: 24/08/2021

Tematyka: Środowisko, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Prezydent Miasta Sosnowca

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2021 r., poz. 1372) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zmiany Uchwały nr 752/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na terenie Miasta Sosnowca w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Sosnowca” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.6 Czyste powietrze, Poddziałanie 4.6.1 Czyste Powietrze- konkurs (typ 1 projektu Wymiana/modernizacja indywidualnych źródeł ciepła)- formuła grantowa.

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 17 sierpnia 2021 r., a zakończenia na dzień 24 sierpnia 2021 r.
  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl