Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Konsultacje społeczne dot.: projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Data rozpoczęcia: 28/09/2021, data zakończenia: 05/10/2021

Tematyka: Organizacje pozarządowe, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Prezydent Miasta Sosnowca

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących:

 Projektu Programu współpracy Miasta Sosnowca
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

1.    Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 28.09.2021 roku, termin zakończenia na dzień 05.10.2021 roku.

2.    Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:

-        na niżej wskazanych stronach internetowych Miasta Sosnowca w zakładce Konsultacje Społeczne:

 -  www.sosnowiec.pl

 -  www.bip.um.sosnowiec.pl

 -  www.wsparcie.sosnowiec.pl

-        w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 209, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30-15:30, środa 7:30-18:00 oraz piątek – 7.30-13.00.

3.    Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

-        przekazywania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii  na adres poczty elektronicznej scop@um.sosnowiec.pl lub osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 209.

4.    Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Miasta Sosnowca wskazanych w pkt. 2

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Materiały do pobrania  w zakładce Konsultacje:

-        Formularz Zgłoszenia Opinii

-        Projekt Programu Współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 r.