Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Klimontowskiej w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami: FF.40 MN,U, F.39 U, FF.KD18 W

Data rozpoczęcia: 05/01/2022, data zakończenia: 15/02/2022

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gen. Mariusza Zaruskiego przyjętego Uchwałą nr 821/LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 lutego 2018 roku w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami: FF.40 MN,U, F.39 U, FF.KD18 W

Na podstawie art. 17 pkt. 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów planu miejscowego oraz zmiany planu miejscowego

oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu wraz z uzasadnieniem w dniach:

od 12-go stycznia 2022 r. do 1-go lutego 2022 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  w budynku przy ul. Warneńczyka 9 na drugim piętrze
  • w soboty i w niedziele od godziny 10:00 do 11:00 w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze

oraz na stronie BIP/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu www.sosnowiec.pl/Konsultacjespołeczne

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach miejscowego planu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca odbędzie się dnia 31 stycznia 2021 r. w godzinach 15.00-16.00.

w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy Alei Zwycięstwa 20 w sali 319 – sala sesyjna (II piętro) oraz online przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku – aby wziąć udział w dyskusji online należy mieć możliwość korzystania z aplikacji teams oraz wyposażyć się w kamerkę internetową i mikrofon. Link do dyskusji zostanie udostępniony w dniu przeprowadzenia dyskusji w następujących miejscach:

www.bip.um.sosnowiec/zagospodarowanie przestrzenne/dyskusje publiczne online oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu www.sosnowiec.pl/Konsultacjespołeczne

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi należy składać na piśmie, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach procedury miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Sosnowca na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późniejszymi zmianami)7

zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Gen. Mariusza Zaruskiego przyjętego Uchwałą nr 821/LIX/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 lutego 2018 roku w zakresie ustaleń dla terenów oznaczonych symbolami: FF.40 MN,U, F.39 U, FF.KD18 W.

 

z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

                                                                                                              / - / Jeremiasz Świerzawski