Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: 14/01/2022, data zakończenia: 20/01/2022

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

 

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami)

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie

nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sosnowcu

 

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 14 stycznia 2022 r., a zakończenia na dzień 20 stycznia 2022 r.

2.      Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

3.      Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie przekazania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 189 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 lutego 2012 r.

4.      Uwagi i propozycje zmian należy składać do 20 stycznia 2022 r. na adres poczty elektronicznej kancelaria@mopssosnowiec.pl

5.      Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

 

Pliki do pobrania:

·         projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sosnowcu

·         uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały

·         formularz zgłaszania opinii do przedmiotowego projektu uchwały