Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zmiany Uchwały Nr 823/XILX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2021r. w ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Gminę

Data rozpoczęcia: 18/05/2022, data zakończenia: 23/05/2022

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 poz. 559) oraz Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019r. w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895)

Ogłasza:

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie zmiany Uchwały Nr 823/XILX/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2021r. w ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Gminę Sosnowiec oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 

1.      Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 18.05.2022r. a zakończenia na dzień 23.05.2022r.

2.      Materiały dostępne będą:

·         na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl,

·         w Biuletynie Informacji Publicznej,

·         na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego,

3.      Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:

·         składania opinii i uwag za pomocą strony internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

·         składania opinii i uwag za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: konsultacje@um.sosnowiec.pl

4.      Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl