Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Plan zagospodarowanie dla różnych części miasta.

Data rozpoczęcia: 13/06/2022, data zakończenia: 13/07/2022

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

o przystąpieniu do sporządzenia:

 

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Sokolską i potokiem Zagórskim;
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, zatwierdzonego Uchwałą nr 711/XLIII/05 Rady  Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolami: B. 16 U, B.KK 4a;
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy S.Małachowskiego zatwierdzonego Uchwałą nr 886/LII/2013 Rady  Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 r. w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem R.15U;
 4. zmiany
 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kombajnistów przyjętego Uchwałą nr 589/XLV/2017 Rady  Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w zakresie zapisów dla terenów oznaczonych symbolami: Fb15U, MN i Fb. 17 U,MN,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy gen. Władysława Andersa przyjętego Uchwałą nr 218/XXI/2015 Rady  Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 r. w zakresie ustaleń dla terenu G.35MN.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1029),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu

 

 1. Uchwały nr 943/LIX/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Sokolską i potokiem Zagórskim;
 2. Uchwały nr 945/LIX/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej i południowo-wschodniej części gminy Sosnowiec, zatwierdzonego Uchwałą nr 711/XLIII/05 Rady  Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolami: B. 16 U, B.KK 4a;
 3. Uchwały nr 944/LIX/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy S.Małachowskiego zatwierdzonego Uchwałą nr 886/LII/2013 Rady  Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 r. w zakresie zapisów dla terenu oznaczonego symbolem R.15U;
 4. Uchwały nr 942/LIX/2022 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy Kombajnistów przyjętego Uchwałą nr 589/XLV/2017 Rady  Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w zakresie zapisów dla terenów oznaczonych symbolami: Fb15U, MN i Fb. 17 U,MN,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulicy gen. Władysława Andersa przyjętego Uchwałą nr 218/XXI/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2015 r. w zakresie ustaleń dla terenu G.35MN.

 


Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanych planu miejscowego i do zmian planów miejscowych oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego (II piętro budynek przy ul. Warneńczyka 9).

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii) w terminie do 13 lipca 2022 r.

Wniosek do planu lub zmiany planu oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do 13 lipca 2022 r.

 1. w formie pisemnej;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres pracownia@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.

 

 

z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/ - / Jeremiasz Świerzawski

 

 

 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.

2.  Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Można się z nią skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.

3.  Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 11 oraz 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rozpatrzenia wniosków, rozpatrzenia uwag, sporządzenia dokumentacji prac planistycznych itp.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli dane nie zostaną podane wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona.

5.  Dane są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę, w tym firmom informatycznym świadczącym usługi dla Urzędu tj. Hyperview sp. z o.o. ul. Ligocka 103, Katowice, Madkom S.A., Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

6.  Pani/Pana dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane tj. po przyjęciu ww. dokumentów, dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i w tym przypadku jest to okres wieczystego przechowywania akt.

7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Prawo dostępu do danych w zakresie informacji skąd administrator pozyskał dane przysługuje jeżeli nie wpływa to na prawa i wolności innych osób. Pozostałe prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Administrator realizuje wskazane prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych na wniosek.

8.  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.