Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt Uchwały dot. opłat za odpady komunalne.

Data rozpoczęcia: 03/01/2023, data zakończenia: 09/01/2023

Tematyka: Gospodarka odpadami, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Gospodarki Komunalnej

Prezydent Miasta Sosnowca

 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2022r., poz. 559, ze zmianami) oraz

Uchwały Nr 121/V/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 lutego 2019 roku

w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 roku, poz. 1895).

 

Ogłasza:

 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Sosnowiec.

 

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 03.01.2023r.,a zakończenia na dzień 09.01.2023r.
  1. Materiały dostępne będą:
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  1. Informacje o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl
  1. Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl