Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projektu Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowiec na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowe

Data rozpoczęcia: 02/02/2023, data zakończenia: 09/02/2023

Tematyka: Organizacje pozarządowe, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Sosnowca

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej  w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących:

 Projektu Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Sosnowiec na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 02.02.2023 roku, termin zakończenia na dzień 09.02.2023 roku.

  1. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą:
  • na niżej wskazanych stronach internetowych Miasta Sosnowca:
  • w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 208, w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30-15:30, środa 7:30-18:00 oraz piątek – 7.30-13.00.
  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie:
  • przekazywania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia opinii  na adres poczty elektronicznej scop@um.sosnowiec.pl lub osobiście w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Plac Kościuszki 5, pokój 208.
  1. Wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronach internetowych Miasta Sosnowca wskazanych w pkt. 2

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!