Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały reklamowej

Data rozpoczęcia: 18/07/2023, data zakończenia: 30/08/2023

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

 

 

Prezydenta Miasta Sosnowca

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie

ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych
(projekt drugiej uchwały reklamowej)

 

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977)

 

zawiadamiam o ponownym (drugim) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 

w dniach:

od 26.07.2023 r. do 16.08.2023 r.

 

-  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Mościckiego 14,
    w holu głównym na pierwszym piętrze,
  • w soboty i w niedziele od godziny 10:00 do 11:00 w budynku przy ul. Mościckiego 14,
    w holu głównym na pierwszym piętrze,

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowca

w zakładce „Zagospodarowanie Przestrzenne” – Obwieszczenia, Uchwała krajobrazowa,

w zakładce „Ogłoszenia i Obwieszczenia”,

w zakładce „Konsultacje społeczne”,

- na stronie Platformy Konsultacji Społecznych https://konsultacje.sosnowiec.pl/

 

 

Uwagi do projektu uchwały należy składać na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym do Prezydenta Miasta Sosnowca z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu z opisem paragrafu projektu uchwały, którego uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie

 

do dnia 30.08.2023 r.

 

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/ - / Michał Zastrzeżyński

 

 

 

 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.

2.  Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Można się z nią skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.

3.  Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 37b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie sporządzania dokumentu w sprawie zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Sosnowca obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w tym rozpatrzenia wniosków, rozpatrzenia uwag, sporządzenia dokumentacji itp.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli dane nie zostaną podane wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona.

5.  Dane są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę, w tym firmom informatycznym świadczącym usługi dla Urzędu tj. Hyperview sp. z o.o. ul. Ligocka 103, Katowice

6.  Pani/Pana dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane tj. po przyjęciu ww. dokumentów, dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i w tym przypadku jest to okres wieczystego przechowywania akt.

7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Prawo dostępu do danych w zakresie informacji skąd administrator pozyskał dane przysługuje, jeżeli nie wpływa to na prawa i wolności innych osób. Pozostałe prawa mogą zostać ograniczone zgodnie
z przepisami RODO. Administrator realizuje wskazane prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych na wniosek.

8.  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9.  Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.