Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 85/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

Data rozpoczęcia: 18/11/2023, data zakończenia: 24/11/2023

Tematyka: Polityka społeczna, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Prezydent Miasta Sosnowca

 

zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 85/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

 

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 18.11.2023 r., a zakończenia na dzień
  24.11.2023 r.
 2. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne.
 3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie przekazania opinii i uwag na formularzu zgłoszenia określonym w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 189 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 29 lutego 2012 r.
 4. Uwagi i propozycje zmian należy składać do 24.11.2023 r. na adres poczty elektronicznej kancelaria@mopssosnowiec.pl
 5. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec www.bip.um.sosnowiec.pl w zakładce Konsultacje społeczne.

 

Pliki do pobrania:

 • projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 85/IV/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 stycznia 2019 r.
  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy
 • uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały
 • formularz zgłaszania opinii do przedmiotowego projektu uchwały