Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Obwieszczenie o wyłożeniu planu dla obszaru pomiędzy ulicami: Stalową, K.K. Baczyńskiego, Szosową i granicą miasta.

Data rozpoczęcia: 19/01/2024, data zakończenia: 29/02/2024

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OBWIESZCZENIE

Link do dyskusji publicznej 05.02.2024

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stalową, K.K. Baczyńskiego, Szosową oraz granicą administracyjną miasta

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i art. 8d Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 t.j. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 66 i 67 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2023 r. poz. 1688),  art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 t.j. z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

oraz o możliwości

zapoznania się z dokumentacją projektów wraz z uzasadnieniem w dniach:

od 26-go stycznia 2024 r. do 15-go lutego 2024 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na pierwszym piętrze,
  • w soboty i w niedziele od godziny 10:00 do 11:00 w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze

oraz na stronie BIP w zakładce ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu https://konsultacje.spoleczne.pl/

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się dnia 5-go lutego 2024 r. w godzinach: 16.00-17.00.

w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Mościckiego 14 w sali 315 oraz online przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku – aby wziąć udział w dyskusji online należy mieć możliwość korzystania z aplikacji teams oraz wyposażyć się w kamerkę internetową i mikrofon. Link do dyskusji zostanie udostępniony w dniu przeprowadzenia dyskusji w następujących miejscach:

https://www.bip.um.sosnowiec/ w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne/dyskusje publiczne online oraz na stronie Urzędu Miejskiego w  Sosnowcu  https://konsultacje.sosnowiec.pl/

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko istnieje możliwość składania uwag i wniosków.

Uwagi, zgodnie z art. 8c ustawy,  należy składać w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pracownia@um.sosnowiec.pl oraz za pośrednictwem platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, a także adresu zamieszkania lub siedziby wnoszącego uwagę oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29-go lutego 2024 r.

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 t.j. z późniejszymi zmianami),

 

 

 

z up. Prezydenta Miasta

ZASTĘPCA PREZYDENTA

/ - / Jeremiasz Świerzawski

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

1.  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy Al. Zwycięstwa 20.

2.  Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Można się z nią skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 515-041-778 lub 32-296-0-687.

3.  Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 11 oraz 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym rozpatrzenia wniosków, rozpatrzenia uwag, sporządzenia dokumentacji prac planistycznych itp.

4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli dane nie zostaną podane wniosek lub uwaga nie zostanie rozpatrzona.

5.  Dane są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę, w tym firmom informatycznym świadczącym usługi dla Urzędu tj. Hyperview sp. z o.o. ul. Ligocka 103, Katowice, Madkom S.A., Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.

6.  Pani/Pana dane osobowe są przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do sporządzania dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane tj. po przyjęciu ww. dokumentów, dane będą przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i w tym przypadku jest to okres wieczystego przechowywania akt.

7.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Prawo dostępu do danych w zakresie informacji skąd administrator pozyskał dane przysługuje jeżeli nie wpływa to na prawa i wolności innych osób. Pozostałe prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Administrator realizuje wskazane prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych na wniosek.

8.  W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

9.  Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.