Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca w rejonie ulic Stefana Jędryczki i Małe Zagórze

Data rozpoczęcia: 30/04/2024, data zakończenia: 17/06/2024

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

 

 

Link do spotkania WPP 3.06.2024r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca w rejonie ulic Stefana Jędryczki i Małe Zagórze

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i art. 8d Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 t.j. z późniejszymi zmianami), w związku z art. 66 i 67 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2023 r. poz. 1688),  art. 21 ust. 1, 2 pkt. 2 i 7, art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 54 ust. 2, art. 55 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 t.j. z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektu planu miejscowego

oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu wraz z uzasadnieniem w dniach:

 

                                od 16-go maja 2024 r. do 6-go czerwca 2024 r.

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

·         od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na pierwszym piętrze,

·         w soboty i w niedziele od godziny 10:00 do 11:00 w budynku przy ul. Mościckiego 14, w holu głównym na parterze

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Sosnowca w zakładce ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE/OBWIESZCZENIA i na Platformie Konsultacji Społecznych w Sosnowcu https://konsultacje.spoleczne.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu odbędzie się dnia 3 - go czerwca 2024 r. w godzinach: 16.00 - 17.00.

w  budynku Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy Mościckiego 14 w sali 315 oraz online przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku – aby wziąć udział w dyskusji online należy mieć możliwość korzystania z aplikacji teams oraz wyposażyć się w kamerkę internetową i mikrofon.

Link do dyskusji zostanie udostępniony w dniu przeprowadzenia dyskusji w następujących miejscach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej miasta Sosnowca https://www.bip.um.sosnowiec/ w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne/dyskusje publiczne online  oraz na Platformie Konsultacji Społecznych w Sosnowcu https://konsultacje.spoleczne.pl/

 

Uwagi do planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez platformę epuap, na adres poczty elektronicznej sekretariat.wpp@um.sosnowiec.pl., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii), elektronicznie w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

Uwagi należy składać na druku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (DZ.U. z 2023 r. poz. 2059), który dostępny jest w BIP/wnioski do pobrania/Wydział Planowania Przestrzennego/ WPP 05- Wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego.

Uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

   w formie pisemnej;

   ustnie do protokołu;

   za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.wpp@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.