Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Miejscowe plany zagospodarowania dla terenów Klimontowa oraz dla terenu w rejonie ulic Rudnej, Sedlaka i Alei Mireckiego

Data rozpoczęcia: 30/04/2024, data zakończenia: 17/06/2024

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

o przystąpieniu do sporządzenia:

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla południowej części Klimontowa

 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego DK 86, ulicami gen. Stefana Grota – Roweckiego, Orlą i ks. Włodzimierza Sedlaka

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 8h ust. 1 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu

 

Uchwały nr 1401/LXXXVIII/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla południowej części Klimontowa

 

Uchwały nr 1402/LXXXVIII/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego DK 86, ulicami gen. Stefana Grota – Roweckiego, Orlą i ks. Włodzimierza Sedlaka

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanych planów miejscowych oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego (I piętro budynek przy ul. Mościckiego 14).

Wnioski do planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez platformę epuap, na adres poczty elektronicznej sekretariat.wpp@um.sosnowiec.pl., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii),  elektronicznie w terminie do 7 czerwca 2024 r.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski należy składać na druku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (DZ.U. z 2023 r. poz. 2059), który dostępny jest w BIP/wnioski do pobrania/Wydział Planowania Przestrzennego/ WPP 05- Wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do 7 czerwca 2024 r.

  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.wpp@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca.