Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Zmiany miejscowego planu dla obszarów: "Pogoń Zachód", ogran. drogami DK86 i DK94, "Stary Sosnowiec", w rejonie ul. S.Mikołajczyka.

Data rozpoczęcia: 27/05/2024, data zakończenia: 28/06/2024

Tematyka: Plan zagospodarowania przestrzennego, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Wydział Planowania Przestrzennego

 

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Sosnowca

o przystąpieniu do sporządzenia:

 

 

1.  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Pogoń Zachód” przyjętego uchwałą nr 908/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 6 sierpnia 2018 r. dla terenu oznaczonego symbolem AA.113 ZP wyznaczonego na załączniku graficznym,

2.  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego drogami DK86 i DK94, ulicami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i będzińską oraz granicami administracyjnymi miast Będzin i Czeladź, przyjętego uchwałą nr 798/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 30 września 2021 r. dla terenu wyznaczonego na załączniku graficznym,

3.  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec - Północ Etap I, przyjętego uchwałą nr 350/XXX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 28 kwietnia 2016 r. dla terenu oznaczonego symbolem S.32 MW,

4.  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic Stanisława Mikołajczyka, gen. Władysława Andersa, Wojska Polskiego i Niweckiej  przyjętego uchwałą nr 1345/LXXXV/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 stycznia 2024 r. dla terenu oznaczonego symbolem 25 MW wyznaczonego na załączniku graficznym w zakresie zmiany wysokości budynków i powierzchni biologicznie czynnej – z zastosowaniem postępowania uproszczonego.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 8h ust. 1 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5 i art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu

 

1.   Uchwały nr 22/II/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Pogoń Zachód” przyjętego uchwałą nr 908/LXVI/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 6 sierpnia 2018 r. dla terenu oznaczonego symbolem AA.113 ZP wyznaczonego na załączniku graficznym,

2.   Uchwały nr 1372/LXXXVII/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego drogami DK86 i DK94, ulicami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i będzińską oraz granicami administracyjnymi miast Będzin i Czeladź, przyjętego uchwałą nr 798/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 30 września 2021 r. dla terenu wyznaczonego na załączniku graficznym,

3.   Uchwały nr 1373/LXXXVII/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru Stary Sosnowiec - Północ Etap I, przyjętego uchwałą nr 350/XXX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu w dniu 28 kwietnia 2016 r. dla terenu oznaczonego symbolem S.32 MW,

4.   Uchwały nr 1403/LXXXVIII/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru położonego w rejonie ulic Stanisława Mikołajczyka, gen. Władysława Andersa, Wojska Polskiego i Niweckiej  przyjętego uchwałą nr 1345/LXXXV/2024 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 stycznia 2024 r. dla terenu oznaczonego symbolem 25 MW wyznaczonego na załączniku graficznym w zakresie zmiany wysokości budynków i powierzchni biologicznie czynnej – z zastosowaniem postępowania uproszczonego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanych zmian planów miejscowych oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a także mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy dostępną do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego (I piętro budynek przy ul. Mościckiego 14).

 

Wnioski do zmiany planów mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez platformę epuap, na adres poczty elektronicznej sekretariat.wpp@um.sosnowiec.pl., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 (w kancelarii),  elektronicznie w terminie do 26 czerwca 2024 r.

 

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

 

Wnioski należy składać na druku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (DZ.U. z 2023 r. poz. 2059), który dostępny jest w BIP/wnioski do pobrania/Wydział Planowania Przestrzennego/ WPP 05- Wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego.

 

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do 26 czerwca 2024 r.

1.   w formie pisemnej;

2.   ustnie do protokołu;

3.   za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat.wpp@um.sosnowiec.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Sosnowca