Treść konsultacji społecznej

Zaloguj się

Zarejestruj nowe konto

Udostępnij:

Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu

Data rozpoczęcia: -, data zakończenia: -

Tematyka: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, autor konsultacji: Prezydent Miasta Sosnowca

Koordynator konsultacji:

Agnieszka Wdowiak, Wydział Funduszy Zewnętrznych i Współpracy (awdowiak@um.sosnowiec.pl)

KONSULTACJE ZAKOŃCZONE.

Zaproponowane w ankietach pytania służyły poznaniu opinii mieszkańców Sosnowca na temat zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu.
Łącznie złożono 87 ankiet. Wyniki zaprezentowano w tabeli poniżej.

 

Pytanie:

TAK (liczba głosów)

NIE (liczba głosów)

TAK (%)

NIE (%)

1. Czy według Pani/Pana opinii infrastruktura obiektów wymaga modernizacji?

86

1

98,85

1,15

2. Czy Pani/Pana zdaniem realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków usług świadczonych przez placówki?

86

1

98,85

1,15

3. Czy według Pani/Pana realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście?

81

6

93,10

6,90

4. Czy według Pani/Pana realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 oraz zmniejszenia zużycia energii?

85

2

97,70

2,30

5. Czy według Pani/Pana realizacja i promocja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości społecznej mieszkańców Sosnowca w zakresie efektywności energetycznej?

86

1

98,85

1,15

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne jednoznacznie wykazały, iż istnieje konieczność przeprowadzenia działań inwestycyjnych z zakresu kompleksowej termomodernizacji na obiektach szkolno – przedszkolnych w Sosnowcu. Mieszkańcy dostrzegają konieczność realizacji inwestycji i wynikające z niej korzyści w postaci zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, co przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Ponadto ankietowani maja świadomość pozytywnego wpływu poprawę jakości powietrza w mieście.

 

Pełny raport z przeprowadzonych konsultacji do pobrania poniżej.

 

Kompleksowa termomodernizacja 7 obiektów użyteczności publicznej w Sosnowcu

Powyższy projekt zakłada zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje następujących obiektów:

  • Ośrodek Opieki dla Bezdomnych, ul. Piotrkowska 19;
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Kraszewskiego 21;
  • Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 4b;
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, ul. Grota Roweckiego 2;
  • Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie – Zespół Opiekuńczo Wychowawczy nr 1, ul. Piwnika Ponurego 9;
  • Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie – Zespół Opiekuńczo Wychowawczy nr 2, ul. Sucha 21;
  • Centrum Opiekuńczo – Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie – Zespół Opiekuńczo Wychowawczy nr 4, ul. Koszalińska 51-53.


Jakość naszego powietrza jest obecnie jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Sosnowcu. W celu ochrony zdrowia mieszkańców oraz uniknięcia kar ze strony Komisji Europejskiej za brak przestrzegania przepisów unijnych w zakresie norm jakości powietrza, konieczna jest poprawa tego stanu rzeczy.
Dlatego władze miasta zdecydowały się wykorzystać w tym celu fundusze UE.

Od 8 marca do 21 marca 2016 r. można wyrazić swoją opinię w sprawie 4 projektów inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Sosnowca. Działanie to będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety.